- :: شهرداری سوسنگرد :: - http://susangerd.ir -

آغاز لایروبی حاشیه رودخانه شهر

ادامه لایروبی رودخانه توسط واحد زحمتکش خدمات شهری شهرداری سوسنگرد [1]

[1]