- :: شهرداری سوسنگرد :: - http://susangerd.ir -

ستاد استقبال از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور شهرداری سوسنگرد

اماده سازی حاشیه جهاد برای کاشت نهال

تعدیل و آماده سازی اسباب بازی اطفال وردی شهر برای استقبال از مهمانان نوروزی
پاکسازی کامل پارک شهید سبهانی چمن زنی حاشیه زنی هرس درختان
بارزدن هرس ورختان کامل
ساماندهی وآماده سازی بلوار بساتینی برای کاشت نهال

 

[1] [2]