- :: شهرداری سوسنگرد :: - https://susangerd.ir -

مهندس علی سبحانی به عنوان سرپرست شهرداری سوسنگرد منصوب گردید

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری سوسنگرد آقای مهندس علی سبحانی در جلسه شورای اسلامی شهر سوسنگرد

 

[1]

 

مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ بعنوان سرپرست شهرداری سوسنگرد انتخاب و معرفی گردید.

مهندس علی سبحانی  سابقه معاونت خدمات شهرداری و سرپرست شهردار سوسنگرد

همچنین معاونت اداری مالی این شهرداری را در کارنامه خود دارد.

پیش از این مهندس عادل چنانی مسئولیت شهرداری سوسنگرد را بر عهده داشتند.