- :: شهرداری سوسنگرد :: - https://susangerd.ir -

بازدید سرپرست شهرداری سوسنگرد مهندس عادل چنانی

از وضعیت پارک های سطح شهر به همراه معاون خدمات شهری مهندس مغینمی و مسئول فضای سبز آقای حیدری

 

[1]