- :: شهرداری سوسنگرد :: - https://susangerd.ir -

نصب پروژکتور

فعالیت واحد زحمتکش تاسیسات شهرداری سوسنگرد

نصب پروژکتور جهت روشنایی پارک بلقیس

حفاری جهت نصب پایه های روشنایی پارک نفت

 

 

[1]

نصب پروژکتور