- :: شهرداری سوسنگرد :: - https://susangerd.ir -

شروع دوباره نهضت پاکیزگی

[1]

ادامه جمع‌آوری پسماند مخازن و دپوها درسطح شهر توسط شهرداری سوسنگرد

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر سوسنگرد