- :: شهرداری سوسنگرد :: - https://susangerd.ir -

تقدیر از کسبه نمونه

به گزارش روابط عمومی از کسبه نمونه در بازار سوسنگرد، بدلیل همکاری با شهرداری و رعایت حقوق شهروندی توسط رییس شورا آقای حیادر و مشاور شهردار آقای سیاحی و همچنین آقای صالحی مسئول روابط عمومی شهرداری سوسنگرد تقدیر و تشکر بعمل آمد.به روایت تصویر

kasabeh01 [1] kasabeh02 [2] kasabeh03 [3] kasabeh04 [4]